INISIMULATIONS A300 QESHMAIR LIVERY هواپیمایی که لیوری برای ان طراحی شده است با شماره سریال 584 ساخته شد و نخستین پرواز خود را در تاریخ 1990/12/14 انجام داد. در تاریخ 1991/04/02 با رجیستر VH-YMA و به مدت هشت ماه بصورت اجاره وارد ناوگان شرکت استرالیایی Compass Airlines شد. در 1992/10/14